Saturday, October 10, 2009

My Point of View: 遊戲文章一則

Hi,

******* 胡言亂語開始 *******

有人問我,我既然係全能,我能不能造一塊我舉不起的石頭!

神經病,話明我係全能,有乜嘢我唔能夠造出來!

%^&*^$#&%#@ (此乃咒語 ;-)),登登登登,呢舊就係一塊我舉唔起的石頭啦!

啊,你死啦,又話自己係全能嘅,而家又整到一塊你舉唔起的石頭,既然舉不起,你又點會係全能呢?

我整到出來,首先就已經證明左我係全能先啦;而家塊石我當然係舉不起啦,不過唔緊要,&^*%$^&*$^* (當然又係咒語啦!),而家呢塊石我舉得起啦,所以我仍然係全能嘅!

&&**%%* (這不是咒語,這是粗口!),即係出術啫,連咒語都出埋!但求先至少有一陣間你唔係全能呀,嗰一陣間你都舉唔起塊石,即係吹水啦,都唔係全能嘅!

無D咁嘅事!我整嗰塊石的時間,同我再將佢變成舉得起的時間係重疊嘅,所以唔存在『嗰一陣間』呢回事。

你講乜X嘢呀,乜嘢重疊唔重疊呀,係咪人話嚟架?

梗係唔係人話啦,叫得全能,仲會係人咩,你有問題呀?你個世界D時間係線式進行啫,我個世界一定係跟你個世界一樣嫁咩!我個世界D時間係可以重疊架,你吹咩!你地個地星有個地方叫中國架嘛,佢地有句說話叫『夏蟲語冰』,同你講咪就係『夏蟲語冰』囉!你梗係唔明啦,仲學人用乜交叉邏輯來研究我,痴線架你!

超!咁X叻就唔好喺你個唔知乜嘢世界度造舊石頭出來,我就話你堅啦!

好呃,而家我喺你地個世界一處叫將軍澳嘅地方,%^&*^$#&%#@ (知道,又係咒語呀嘛!),呢舊就係一塊我舉唔起的石頭!

你仲唔死,舉唔起啦嘛,唔係全能啦,收檔啦你!

造緊嗰陣係舉唔起架,不過而家舉得起啦,我改變左你地個地星嘅引力,所以輕左,咪舉得起囉!

痴線架,邊有人可以改變地球嘅引力架?

一早咪講左我唔係人囉!係你監硬要用人的邏輯來研究我之嘛!其實我都唔明架,唔信我嗰D人就話用人的邏輯來否定我啫,嗰D信我嘅人,又學人用人的邏輯來證明我的存在,證明到,我就變左係你地D地星人啦!

******* 胡言亂語完畢 *******

各位兄台大姐,懇請切勿對號入座,小弟不敢亦無能力證明什麼,只是想表達一下自己的卑微意見:不是現實世界的事物,根本無法以現實世界的方式來證明,硬用只會造成不必要爭論。

覺得啱聽的就多謝晒,覺得唔啱聽的就當看幼稚兒童小說。

再次申明:上述內容是在談論一個來自K龍星,或者是巴魯坦星的外星人與地星人的對話,所以不是指你心中所想的人物!(你又知我心中想什麼人物?我是全能嘛!死啦,抽唔到身出來,以為自己仲係巴魯坦星人!)

Keith
Explore, Exceed & Excel