Monday, July 02, 2012

我的觀點:學習態度

Hi,

數日前,收到一位同學的電郵,從中明白了什麼是良好的學習態度;有這種態度,學什麼也好,得著的肯定比別人多。同學的電郵如下:

今日下午收到基礎催眠課程理解測試嘅成績通知,結果為:Failed。

其實嚮做完測試嘅當日,及後睇完埋你在 blogger 關於 hypnosis 嘅部份文章後,已經覺得自己今次Failed 嘅可能性好高;直到收到呢個通知嘅果一剎那,自己確切地對自己嘅『自以為是』好失望,結果證明過往嘅『明』,只係自己以為自己『明』咗,十分感恩呢個理解測試設有補考,讓我有機會從『誤解』走向『理解』。

收到通知後,我立即 send email 決定補考了.


預祝這位同學補考成功!

Keith
Explore, Exceed & Excel